คณาจารย์: ภาพรวม

ภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดสอนจำนวน 5 หลักสูตร มีคณาจารย์ประจำและคณาจารย์พิเศษมากกว่า 20 ท่าน ดังนี้

 1. อาจารย์ประจำ
 2. อาจารย์พิเศษ
 3. อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ

อาจารย์สาขาวิชาดนตรี

 1. อาจารย์ไกรสิทธิ์ พิรุณ, ศศ.ม. (บริหารการศึกษา)
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รณชิต แม้นมาลัย, ศศ.ม. (วัฒนธรรมศึกษา แขนงวัฒนธรรมการดนตรี)
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพชร นุตสาระ, Ph.D. (Music)
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพิชัย สอนศรี, ศศ.ม. (ดนตรี วิชาเอกดนตรีวิทยา)
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บูรณพันธุ์ ใจหล้า, ศศ.ม. (ดนตรี วิชาเอกดนตรีวิทยา)
 6. อาจารย์มงคล ภิรมย์ครุฑ, ค.ม. (ดนตรีศึกษา)
 7. อาจารย์พรสวรรค์ จันทะวงค์, ศศ.ม. (ดนตรีชาติพันธุ์วิทยา)
 8. อาจารย์มณฑิรา ศิริสว่าง, ศศ.ม. (ดุริยศิลป์)
 9. อาจารย์นิรุตร์ แก้วหล้า, ศศ.ม. (ดนตรีวิทยา)
 10. อาจารย์เมธินี ตุ้ยสา, ศศ.ม. (ดุริยางค์ไทย)
 11. อาจารย์ณัฐนรี รัตนสวัสดิ์, ศศ.ม. (ดนตรีชาติพันธุ์วิทยา)
 12. อาจารย์ปรเมศวร์ สรรพศรี, ศศ.ม. (วัฒนธรรมและการพัฒนา วิชาเอกมานุษยวิทยาการดนตรี)
 13. อาจารย์สงกรานต์ สมจันทร์, ศศ.ม. (ดนตรี วิชาเอกดนตรีวิทยา)

 

อาจารย์สาขาวิชาศิลปะการแสดง

 1. อาจารย์วิภาดา เพชรโชติ, กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)
 2. อาจารย์ไกรลาส จิตร์กุล, ศศ.ม. (นาฏยศิลป์ไทย)
 3. อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีสรายุทธ อ่องแสงคุณ, ศศ.ม. (นาฏยศิลป์ไทย)
 4. อาจารย์สุนิษา สุกิน, ศศ.ม. (นาฏยศิลป์ไทย)
 5. อาจารย์เทพฤทธิ์ มณีกุล, ศศ.ม. (การจัดการทางวัฒนธรรม แขนงการจัดการแสดง)
โฆษณา