คณะกรรมการบริหารภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง

Hเมทินี

 

 

อาจารย์เมธินี  ตุ้ยสา  หัวหน้าภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง

ประธานคณะกรรมการบริหารภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง

 

 


สรายุทธ

 

 

 

อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีศรายุทธ อ่องแสงคุณ รองหัวหน้าภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง
รองประธานคณะกรรมการบริหารภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง

 

 


ปิติสันต์

 

 

 

อาจารย์ปิติสันต์ มุกดาสกุลภิบาล ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานาฏศิลป์และการละคร

กรรมการบริหารภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง

 

 


มงคล

 

 

อาจารย์มงคล ภิรมย์ครุฑ ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรีศึกษา

กรรมการบริหารภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง

 

 


 

ธนพชร

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพชร นุตสาระ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาดุริยางค์สากล

กรรมการบริหารภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง

 


ณัฐนรี

 

 

 

อาจารย์ณัฐนรี รัตนสวัสดิ์ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาดุริยางค์ไทย
กรรมการบริหารภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง

 

 


สงกรานต์

 

 

อาจารย์สงกรานต์ สมจันทร์

เลขานุการภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง

 

 

 

 

 

โฆษณา