มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชิญร่วมพิธีมอบรางวัล “เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา” และพิธีหล่อเทียนหลอมใจเทิดไท้องค์ราชัน ประจำปี 2558

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำหนดจัดพิธีมอบรางวัล “เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา” และ พิธีหล่อเทียนหลอมใจเทิดไท้องค์ราชัน ขึ้นในวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ณ ศาลาร่มโพธิ์ ศูนย์เวียงบัว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและลั่นฆ้องชัยมงคล

ทั้งนี้ ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 มีกำหนดเริ่มพิธีในเวลา 09.09 น. โดยดำเนินพิธีตามลำดับได้แก่ พิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พิธีลั่นฆ้องชัยมงคลเปิดงาน ภายในงานพบการแสดงขับซอพื้นเมือง โดยเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ประจำปี 2558 เวลา 09.49 น. พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา” ประจำปี 2557 นอกจากนี้ในเวลา 10.19 น. ยังได้จัดให้มีการแสดงธรรมเทศนา “อานิสงส์การหล่อและถวายเทียนพรรษา” โดยพระครูธีรสุตพจน์ (พระมหาสง่า) เจ้าอาวาสวัดสกิทาคามี (วัดผาลาด) พร้อมพิธีถวายจตุปัจจัยไทยทาน โดยเริ่มเจิมแผ่นเทียน และหล่อเทียนพรรษาในเวลา 10.49 น. เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนร่วมวางแผ่นเทียนเพื่อร่วมหล่อเทียนพรรษา พระสงฆ์สวดชะยันโตและปะพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล

นอกจากนี้ เวลา 13.00 – 15.00 น. ขอเชิญผู้สนใจร่วมชมนิทรรศการผลงาน เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ประจำปี 2558 ณ ศาลาร่มโพธิ์ ศูนย์เวียงบัว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาคารเทพรัตนราชสุดา ศูนย์เวียงบัว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053 – 885 – 899 หรือ ติดต่อคุณโสภณ พรมจิตต์ หมายเลขโทรศัพท์ 089 – 755 – 5654

โฆษณา